Co jsou vstupy hydraulického modelu?

Prvním a nejdůležitějším vstupem je přesné definování problému, který má být podroben modelování. Od této výchozí analýzy se pak odvíjí všechny následující kroky, a to od prostorového i časového vymezení modelové domény, přes požadavky na vstupní data, až po použitý modelovací SW.

TYPICKÝMI VSTUPY PAK JSOU:

 • zprávy o průzkumných pracích v daném území (včetně archivních),
 • mapy geologické, hydrogeologické a vodohospodářské;
 • mapa říční sítě,
 • geologické profily vrtů,
 • hladiny podzemních i povrchových vod,
 • průtoky na vodních tocích,
 • data z hydrodynamických zkoušek,
 • kvalitativní a nástin kvantitativního popisu okrajových podmínek,
 • odhad vodní bilance území, zejména pak složky infiltrace ze srážek a odtok povrchovými vodními toky,
 • informace o odběrech a zasakování,
 • popis požadovaných simulací, které mají být na hydraulickém modelu realizovány.
Tento web používá cookies k vylepšení poskytovaných služeb.Více informací          Upravit nastavení cookies.