Jak vypadá dokumentace hydraulického modelu?

Součástí dokumentace by měl být popis:

KONCEPČNÍHO MODELU:

 • vymezení a geometrizace modelových vrstev,
 • nástin hydraulických parametrů modelových vrstev,
 • popis okrajových podmínek modelu,
 • popis zdrojů a propadů v rámci modelové domény,
 • definice kalibračních cílů.

VLASTNÍHO MATEMATICKÉHO MODELU, VČETNĚ JEHO VÝSLEDKŮ:

 • použitá výpočetní metoda s uvedením modelovacího SW,
 • způsob časové a prostorové diskretizace,
 • uvedení kalibrační chyby modelu (může být zakreslena i v mapě),
 • výsledné hodnoty parametrů modelu,
 • výsledné proudové pole,
 • výsledná vodní bilance proudového modelu,
 • výsledky provedených simulací.

Pokud něco z uvedeného v dokumentaci k modelu chybí nebo pokud zpracovatel není schopen v ucelené a logicky navazující formě takovou dokumentaci vůbec doložit, pak je velmi pravděpodobné, že matematický/numerický nebyl zpracován a Vám byl předložen pouze nějaký výstup s velmi omezenou vypovídací hodnotou. V textu ke vstupům a výstupům z modelu jsou v takovýchto případech zpravidla uvedeny jen velmi obecné a mlhavé formulace, které bývají provázeny hrubými odhady směrů proudění či bilančních množství, případně mapami sestavenými na základě dat získaných v rámci terénních či rešeršních prací.

Tento web používá cookies k vylepšení poskytovaných služeb.Více informací          Upravit nastavení cookies.