Hydraulické modely zahrnující modelování nesaturované zóny jako významnou součást projektu

Průmyslová zóna Mošnov, AZ-Geo s.r.o. – cílem matematického modelování bylo posoudit možnost utrácení srážkových vod do vod podzemních, prověřit interakci současných a nově budovaných vsaků, prověřit vliv vsaků na vysanovanou starou ekologickou zátěž v prostoru Železničního carga a v neposlední řadě sestavit simulaci pro extrémní srážky. Pro modelování byly použity kódy MODFLOW, Hydrus a MT3DMS.

TGME Blyde River Tailings Dam Extension, Simmer & Jack Mines Limited – hlubinná těžba zlata v provincii Mpumalanga, JAR. V rámci rozšíření těžby zlata bylo plánováno zvětšení odkalovacích nádrží. Prostor vymezený k tomuto účelu byl předmětem podrobné hydrogeologické studie zahrnující modelování nesaturované i saturované zóny, včetně vypracování transportního modelu pro účely havarijního plánování. Pro modelování byly použity kódy MODFLOW, Hydrus a MT3DMS.

Tovačov, lokalita Remízek, OHGS s.r.o. – účelem matematického modelování bylo simulovat vliv postupu povrchové těžby štěrkopísku na proudění podzemních vod mezi štěrkovnou a řekou Moravou. Součástí modelování byly rovněž i simulace extrémních průtoků v řece Moravě, a to jak pro stávající, tak i pro projektovaný konečný rozsah těžebního prostoru. To vše bylo realizováno s ohledem na posouzení vlivu přiblížení těžebního prostoru k tzv. Skašovské hrázi na stabilitu této bariéry, která představuje významný prvek protipovodňové ochrany. Pro modelování byly použity kódy MODFLOW, Hydrus a SEEP2D.

 

Tento web používá cookies k vylepšení poskytovaných služeb.Více informací          Upravit nastavení cookies.