Bilanční hydraulické modely pro účely výpočtu vodní bilance hydrogeologických rajónů

ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA, REBILANCE ZÁSOB PODZEMNÍCH VOD VE VYBRANÝCH OBLASTECH ČR

Cílem projektu je přehodnocení přírodních zdrojů podzemních vod v 56 vybraných hydrogeologických rajonech, které zahrnují přibližně jednu třetinu území České republiky. Projekt sestával z celkem 11 aktivit, od rešeršních prací, přes dálkový, geofyzikální a terénní průzkum, vrtné práce, sestavení koncepčního hydrogeologického modelu, hydrologické modely, až po propagaci výsledků projektu. Hydraulické modely byly předmětem aktivity 7. Firma Groundwater Consulting Services s.r.o. byla zodpovědná za sestavení hydraulických modelů pro následující hydrogeologické rajóny:

  • kvartérní: 1510 Kvartér Odry, 1520 Kvartér Opavy, 1610 Kvartér Horní Moravy, 1621 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – severní část, 1622 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – jižní část, 1623 Pliopleistocén Blaty a 1624 Kvartér Valové, Romže a Hané;
  • neogenní: 2212 Oderská brána a 2220 Hornomoravský úval;
  • křídové: 4231 Ústecká synklinála v povodí Orlice, 4232 Ústecká synklinála v povodí Svitavy, 4270 Vysokomýtská synklinála a 4280 Velkoopatovická křída;
  • starší: 6640 Mladečský kras.

Vlastní metodika prací sestávala ze tří etap, v jejichž rámci byly realizována kalibrace modelu ve stacionárních i transientních podmínkách, citlivostní analýza, variantní stacionární simulace zaměřené na optimalizaci odběrů a využívání území nebo transientní simulace proudění v průměrných a prognózních podmínkách klimatických změn. Pro matematické modelování bylo využito kódu MODFLOW.

 

NAMWATER LOWER KUISEB RIVER AQUIFER

Lower Kuiseb River Aquifer se nachází v povodí řeky Kuiseb v regionu Erongo v jihozápadní Namibii. Řeka Kuiseb je 560 km dlouhá periodicky vysychající řeka o rozloze povodí 14 700 km2, která po překonání pouště Namib ústí do Atlantského oceánu poblíž města Walvis Bay. Zájmová oblast v dolní části povodí řeky Kuiseb tvoří deltu přibližně trojúhelníkového tvaru, jejíž větší část je pohřbena pod dunami pouště Namib. Severovýchodní hranicí oblasti je koryto Kuiseb, jižní hranice je tvořena stupňovým zlomem přibližně podél linie Anichab-Gobabeb. Kolektor Kuiseb je v oblasti hlavním zdrojem zásobování obyvatelstva vodou. Numerický model proudění podzemních vod byl sestaven s cílem zajistit, aby tento zdroj byl využíván v souladu se zásadami udržitelného rozvoje. Zkalibrovaný funkční numerický model byl následně předán spravující firmě NamWater tak, aby jej mohla využívat jako nástroj řízení k posílení udržitelného využívání zdrojů podzemních vod a zachování na nich závislých ekologických systémů.

Cílem projektu bylo kriticky zhodnotit celou hydrogeologickou strukturu a stanovit její dlouhodobě udržitelné optimální využití. Tohoto cíle bylo dosaženo shromážděním dostupných dat, jejich zhodnocením, následně sestavením numerického modelu proudění podzemních vod, jeho kalibrací v ustáleném i neustáleném režimu proudění a konečně spuštěním prediktivních simulací s cílem zjistit reakci systému na různé scénáře čerpání vod na straně jedné a na různou míru dotací podzemních vod vodami povrchovými na straně druhé. Prediktivní simulace byly rozděleny do dvou obecných okruhů: (1) Prediktivní simulace zaměřené na odezvu hydrogeologického systému na specifické nastavení doplňování a odběru podzemních vod a (2) prediktivní simulace se zaměřením na odezvu rozhraní slaná-sladká voda opět na specifické nastavení doplňování a odběru podzemních vod. Pro matematické modelování byly použity kódy MODFLOW a SEAWAT.

Tento web používá cookies k vylepšení poskytovaných služeb.Více informací          Upravit nastavení cookies.