Bilanční hydraulické modely pro účely těžebních společností

Společným znakem všech těchto hydraulických modelů byl požadavek na výpočet množství vody přitékajícího do povrchového či hlubinného důlního díla ve všech etapách jeho existence, a to včetně přítoků vod po uzavření díla. Simulace nástupu hladin po ukončení těžby byla prakticky ve všech případech provázena geochemickým modelováním, které mělo za cíl stanovit kvalitu a stratifikaci vod uvnitř zatápěného díla. V případě, kdy hrozilo ovlivnění kvality vod mělkých zvodní, či dokonce povrchových vod, se hydraulický model také soustředil na vymezení zón možného vývěru důlních vod. Geochemický model pak definoval možnou míru ovlivnění podzemních či povrchových vod vyvěrajícími důlními vodami. Hydraulické modely především u hlubinných důlních děl byly často konfrontovány s komplikovanými tektonickými poměry v oblasti dobývání s velmi častým požadavkem na výpočet množství průvalových vod do důlního díla v případě jejich neočekávaného zastižení.

Všechny níže uvedené modely byly vypracovány pomocí kódu MODFLOW. V následujícím výčtu je prezentován výběr řešených úloh se stručným popisem problematiky:

ADP Projects, Namdeb Hydrogeological Investigation – povrchová těžba diamantů v příbřežních nesoudržných písčitých horninách na jižním pobřeží Namibie. Modelování se soustředilo na výpočet přítoků mořské vody do lagun, které vznikaly v průběhu těžby, přes hráze (dočasně) netěženého materiálu.
Total Coal SA, Dorstfontein West Expansion Project – povrchová i hlubinná těžba černého uhlí v provincii Mpumalanga, Jihoafrická republika. V rámci vypracování dopadové studie rozšiřování stávajícího černouhelného dolu byl zpracován numerický model, pomocí něhož byly determinovány přítoky podzemních vod do důlního díla, byl zhodnocen vliv na vodní bilanci a kvalitu zdrojů podzemních vod v dotčené oblasti. Mezi podobné projekty lze také zařadit:

  • Umcebo Mining, Jikama Mines, Kleinfontein, Mpumalanga, JAR;
  • NuCoal (Pty) Ltd, Middelburg area, Mpumalanga, JAR.

SGS Environment, Akwaaba Deeps Underground Mine – hlubinná těžba zlata v Ghaně. V rámci přípravných prací na dobývání rozsáhlých ložisek zlata byl vypracován numerický model regionálního měřítka, pomocí něhož byly determinovány přítoky podzemních vod do důlního díla, byl zhodnocen vliv na vodní bilanci a kvalitu zdrojů podzemních vod v dotčené oblasti.

Bulyanhulu Gold Mine Limited, Bulyanhulu Numerical Model Development – hlubinná těžba zlata v regionu Shinyanga, Tanzanie. Úkolem matematického modelování bylo stanovit přítoky podzemních vod do těžebního prostoru, včetně výpočtu množství průvalových vod v případě zastižení zóny diskontinuity. Součástí prací byla i citlivostní analýza na vybrané parametry modelu (horizontální i vertikální hydraulická vodivost, konduktance dnových sedimentů přilehlých vodních toků, či infiltrace srážkových vod, popř. množství infiltrujících vod z provozních povrchových nádrží).

Tento web používá cookies k vylepšení poskytovaných služeb.Více informací          Upravit nastavení cookies.