Další transportní modely rozpuštěné fáze

SAPREF – Tara Road, Moore Spence Jones (Pty) Ltd – šíření kontaminace lehkých ropných uhlovodíků na bázi benzínu z úniku z produktovodu v Durbanu, JAR.

V průběhu června 2001 byl detekován rozsáhlý únik paliva z produktovodu společnosti SAPREF mezi přístavem a rafinerií v Durbanu. Ihned nato byla přijata opatření na zmírnění následků havárie a započata sanace zasaženého prostoru, která se soustředila především na odstraňování volné fáze LNAPL v ohnisku havárie a systém řízeného monitoringu procesů přirozené atenuace v širším okolí.

Z geologického hlediska je oblast tvořena nezpevněnými, písčitými až jílovito-písčitými, deluviálními i aluviálními uloženinami kvartérního stáří, které nasedají na rovněž nezpevněné sedimenty tzv. Harbour Beds patřící k Berea formaci. Tyto sedimenty jsou zvodněné, přičemž z širšího pohledu vytvářejí spojitý kolektor s volnou hladinou podzemních vod. Místy se však v tomto kolektoru mohou vyskytovat čočky či proplástky jílovitého materiálu, které v případě jejich většího plošného rozsahu rozdělují původní spojitý kolektor na dva dílčí. To je také případ území, ve kterém došlo k úniku ropných látek. Svrchní kolektor je zde od podložního oddělen v hloubce cca 10 až 11 m pod terénem přibližně 1 metr mocnou vrstvou jílů. Hydraulická vodivost (jílovito-)písčitých sedimentů se pohybuje v řádech od x.10-5 do x.10-3 m.s-1.

Matematické modelování se zaměřilo na procesy přirozené atenuace, coby druhé ze zvolených sanačních metod. Předmětem modelování byly kontaminanty ze skupiny BTEX. Důvodem je jejich relativně vysoká rozpustnost ve vodě a tedy i značný potenciál k migraci společně s tímto médiem. V neposlední řadě jsou to látky, které představují závažná rizika pro lidské zdraví (např. benzen je karcinogen). Matematické modelování zahrnovalo vedle advekce, hydrodynamické disperze a sorpce také biodegradaci v sekvenci aerobní rozklad->denitrifikace->redukce železa->redukce síranů->metanogeneze. Součástí prací byla i revize harmonogramu monitoringu procesů přirozené atenuace. Pro účely modelování byly použity kódy MODFLOW, BIOSCREEN a RT3D.

Mostní obvod v Brodku u Přerova, AECOM CZ s.r.o. – šíření kontaminace polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAU), které pocházely z průmyslové výroby impregnovaného dřeva v areálu tzv. Mostního obvodu situovaném při západním okraji městyse Brodek u Přerova. V rámci prací byl sestaven a kalibrován proudový a transportní model rozpuštěné fáze s následnou prediktivní simulací transportu kontaminace pro období budoucích 50 let. Byl modelován transport 3 látek reprezentující z hlediska jejich mobility své skupiny polycyklických aromatických uhlovodíků, tj. naftalen, fluoranten a benzo(a)pyren, plus jedné hypotetické látky nazvané jako suma PAU, jejíž fyzikálně-chemické parametry odpovídají váženému průměru všech zastoupených (analyzovaných) složek, kde vahou byl podíl dané složky na sumární koncentraci PAU. Pro stanovení objemu kontaminace, kterým jsou podzemní vody dotovány prostřednictvím infiltrace převážně srážkových vod skrz kontaminovanou nesaturovanou zónu, byl využit 1D matematický model VLEACH. VLEACH popisuje pohyb organické kontaminace v rámci a mezi třemi různými fázemi: (1) jako fázi rozpuštěnou ve vodě, (2) jako plynnou fázi (těkání) a (3) jako fázi sorbovanou. Rovnováha mezi těmito fázemi je určována příslušnými distribučními koeficienty, které jsou definovány uživatelem. Z hlediska transportních mechanizmů, VLEACH simuluje vertikální advekci kapalné fáze a difuzi plynné fáze. Modelování proudění podzemních vod a šíření kontaminace v podzemních vodách bylo realizováno pomocí kódů MODFLOW a MT3DMS.

Xstrata Horizon Mine, Marsh Environmental Services – hlubinná těžba chromu, Severozápadní provincie, JAR. Zhodnocení dopadů hlubinné těžby chromu na chemizmus podzemních vod. V rámci tohoto hodnocení byly vypracovány modely proudový a transportní, přičemž transportní model se soustředil na šíření šestimocného chromu a dusičnanů, coby hlavních kontaminantů vznikajících v průběhu těžby. Transportní model šestimocného chromu vedle advekce a hydrodynamické disperze počítal i se sorpcí dle Langmuirovy izotermy, která byla experimentálně získána za pomocí laboratorně stanovené limitní redukční kapacity hornin kolektoru. Modelování bylo realizováno za pomocí kódů MODFLOW a MT3DMS.

Tento web používá cookies k vylepšení poskytovaných služeb.Více informací          Upravit nastavení cookies.