Simulace proudění podzemních vod

Hydraulické modely jsou sestavovány v rámci nejrůznějších typů úloh. Nejčastěji se jedná o modely řešící vodní bilanci nějakého území, ať už s ohledem na využitelnost dané oblasti pro zdroje pitné vody nebo pro účely stanovení předpokládaných čerpaných objemů potřebných k osušení prostoru povrchové i hlubinné těžby či ražby liniových děl. Do druhé jmenované skupiny úloh lze přiřadit i simulace sanačních zásahů spočívajících ve změně proudového pole v zájmovém kolektoru (hydraulické clony, sanační čerpání, hydraulické bariéry aj.).
Druhým nejběžnějším typem proudových modelů je sestavení proudového pole pro účely transportních modelů. V těchto simulacích je kladen důraz především na co nejpřesnější zachycení směrů proudění, respektive na pečlivou kalibraci modelu na hladinové kritérium.

Specifickým typem úloh jsou modely simulující proudění vod skrz nesaturovanou i saturovanou zónu. Tyto úlohy mají využití například při řešení zasakování vod nad úrovní hladiny vod podzemních (např. při utrácení srážkových vod) nebo pro stanovení pórových tlaků pro stabilitní výpočty.

V poslední době narůstá potřeba komplexních řešení celkové vodní bilance území zohledňující nejen podzemní ale i povrchové vody. Tzv. sdružené (z angl. coupled) úlohy dokáží, zejména jsou-li pečlivě kalibrovány i na bilanční kritéria, daleko věrněji postihnout vodní režim oblasti a simulovat jeho chování také třeba v souvislosti s klimatickými změnami, včetně extrémních such.

Tento web používá cookies k vylepšení poskytovaných služeb.Více informací          Upravit nastavení cookies.